Κλωβοστοιχίες αναθρεπτηρίων

Κλωβοστοιχίες Αυγοπαραγωγής

Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη.

Τα συστήμτα τροφοδοσίας νερού και τροφής έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των σύχρονων συστημάτων παραγωγής. Ωστε να βελτιστοποιήσουμε την ανάπτυξη των νεοοσών με σεβασμό στο περιβάλλον τους. Τα συστήμτα τροφοδοσίας  τροφή των νεοοσών είναι βασικός παράγοντας για την κερδοφορία σας.

Ετσι τα συστήματα τροφοδοσίας είναι κατσκευασμένα να πληρούν τα παρακάτω κριτίρια

Να εγγυώνται την σωστή ποσότητα και ποιότητα ζωοτοφής σε κάθε πτηνό.

Την αποφυγή απώλειας και υπερκατανάλωσης της τροφής

Να έχει χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση.

Το κόστος συντήρησης να είναι ελάχιστο.