Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης. Η είσοδος και η περιήγηση στις ιστοσελίδες της Κων. Γεωργασόπουλος (στο εξής "Ιστοσελίδες") και η χρήση αυτών θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην περιηγηθείτε στις Ιστοσελίδες.
Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, γι' αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ:

Οι Ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα της Κων. Γεωργασόπουλος, τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς της συνεργάτες, τους πελάτες και τα προϊόντα που διακινεί στην ελληνική αγορά. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν υποχρεούται να διατηρεί τις Ιστοσελίδες και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους ή να τις τροποποιεί οποτεδήποτε. Η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεως ή αναβαθμίσεώς τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Παρόλο που διεξάγει συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα των Ιστοσελίδων, η Κων. Γεωργασόπουλος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στις Ιστοσελίδες δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή (ή άλλης συσκευής διαμέσου της οποίας επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες) του από παρόμοιου τύπου αρχεία. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Ιστοσελίδες ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή, ακόμα και αν προέρχεται από περιοδικά ή παρόμοιες πηγές ή αν υπογράφεται από ειδικούς επιστήμονες, ούτε ως προτροπή για την προμήθεια ή χρήση συγκεκριμένου υλικού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίδεται συμβουλή, ιατρική ή άλλη, με βάση το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με ζητήματα υγείας πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Η Κων. Γεωργασόπουλος καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την διακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες. Όμως, λόγω των συνεχών ιατρικών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στις Ιστοσελίδες ενδέχεται να μην είναι πάντοτε ενημερωμένες. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ούτε προβαίνει σε οποιονδήποτε ισχυρισμό σχετικό με το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, όπως, ενδεικτικώς, ότι αυτό είναι επίκαιρο, ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση τους δεν θα περιέχουν σφάλματα. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΩΝ:

Οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την Κων. Γεωργασόπουλος Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Οι Ιστοσελίδες είναι δημιουργία της Κων. Γεωργασόπουλος και το περιεχόμενό τους προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Κων. Γεωργασόπουλος Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει των Ιστοσελίδων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες, η επωνυμία της Κων. Γεωργασόπουλος και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

Τυχόν πληροφορίες, πλην των προσωπικών δεδομένων, παρεχόμενες από τους χρήστες (όπως ενδεικτικώς, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, δεδομένα, τεχνογνωσία κλπ.) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Κων. Γεωργασόπουλος δικαιούται να τις αποκαλύψει, αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει και διανείμει, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Ο χρήστης που επικοινωνεί με την Κων. Γεωργασόπουλος μέσω των Ιστοσελίδων είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στην επικοινωνία του αυτή.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν τηρεί αρχείο των τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ. κατάσταση της υγείας) που της γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες των Ιστοσελίδων.

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία απασχόλησης) συλλέγονται μέσω της συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον παρασχεθούν από τον χρήστη. Η παροχή των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θεωρείται ως συγκατάθεση για την συλλογή και την επεξεργασία τους, η οποία γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των Ιστοσελίδων, την διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης τους και για στατιστικούς λόγους. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς την έγγραφη άδειά τους και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.
Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στις Ιστοσελίδες και ο αριθμός των επισκεπτών καθεμιάς, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Κων. Γεωργασόπουλος, 45ο χλμ Αθηνών Λαμίας , 19011 Αυλώνας, τηλ. 22950 42820, φαξ 22950 42821, Email: info@georgasopoulos.gr . Σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους. Για κάθε σχετικό ζήτημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Η Κων. Γεωργασόπουλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Σε ορισμένες Ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων και για λόγους marketing. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο (ή άλλη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων) του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του (ή άλλης συσκευής του), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων.
Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των ιστοσελίδων στις οποίες γίνεται παραπομπή από τις Ιστοσελίδες ούτε οποιαδήποτε ευθύνη για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τις ιστοσελίδες αυτές. Παρακαλείστε, πριν από την περιήγηση στις εν λόγω ιστοσελίδες να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης αυτών.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Οι Ιστοσελίδες προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες. Η Κων. Γεωργασόπουλος δεν συλλέγει εν γνώσει της στοιχεία από χρήστες που ανήκουν σε ή αφορούν ανήλικους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

Η Κων. Γεωργασόπουλος μπορεί να επικοινωνήσει με τους χρήστες που έχουν δώσει οικειοθελώς τα στοιχεία τους, προκειμένου να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρηματικών συνεργατών της που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μόνον εφόσον συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, μπορεί να επιλέξετε να μην τις λαμβάνει ενημερώνοντας σχετικώς την Κων. Γεωργασόπουλος μέσω email στην διεύθυνση info@georgasopoulos.gr.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ:

Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοσελίδων για την μετάδοση υλικού δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Κάθε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται με όλα τα νόμιμα μέσα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Κων. Γεωργασόπουλος και τους εργαζομένους της για κάθε ζημία και δαπάνη τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων ή από την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που οφείλονται στις αιτίες αυτές.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ:

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Κων. Γεωργασόπουλος από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, η Κων. Γεωργασόπουλος επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.

ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ:

Οι Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και προορίζονται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση των Ιστοσελίδων εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

E-mail: info@georgasopoulos.gr